Æblegården er et dagtilbud, som borgere skal visiteres til.

Borgeren kan blive visiteret, hvis der er behov for:

  • At ægtefælle eller anden nærtstående har brug for aflastning i dagtimerne
  • At indsatsen vil kunne understøtte, at borgeren forbliver i egen bolig

Vi tilbyder:

  • Forskellige aktiviteter som søger at dække behov for såvel fysisk og psykisk aktivitet, samt social samvær med andre
  • At medinddrage borgerne i tilrettelæggelsen af aktiviteter med udgangspunkt i deres ønsker, behov og ressourcer, således at aktiviteterne bliver så meningsfyldte som muligt
  • Et hjemligt miljø, da Æblegården består af tre huse, hvilket gør, at vi tilbyder aktiviteterne i mindre grupper
  • Ture ud af huset, som foregår i bus, der køres af personalet
Vi har særligt fokus på den enkelte borgers ressourcer, samarbejde med pårørende, velfærdsteknologi og udeliv.

Team Æblegården

Vi er et team, der er sammensat af forskellige faggrupper: Social- og sundhedsassistenter og pædagoger.

Vi samarbejder med frivillige i det omfang, borgerne magter det.

Det kan f.eks. være, når vi deltager i morgenandagt i Houlkær kirke, samt tager på ture ud af huset.

Har du lyst til at være frivillig i Æblegården, så kontakt os gerne personligt eller pr. tlf. 87 87 65 19.

Den enkelte borgers ressourcer

Vi fokuserer på, og anvender den enkelte borgers ressourcer, samt lægger vægt på at anerkende disse. Derudover støtter vi borgeren i forhold til aktiviteter, så borgeren forbliver fysisk, psykisk og social aktiv.

I samtalen med borgeren tager vi udgangspunkt i, hvor borgeren befinder sig netop nu, samt inddrager dennes livshistorie.

Vi tilstræber at sammensætte borgerne i grupperne, så de får bedst mulig udnyttelse af egne og andres ressourcer i et meningsfyldt socialt samvær.

Samarbejde med pårørende

I Team Æblegården har vi særligt fokus på samarbejdet med de pårørende, da det har stor betydning for ægtefællen, at kunne få den aflastning vedkommende har brug for.

I forbindelse med opstart tilbyder vi borger og pårørende at komme sammen på besøg i Æblegården. Under besøget får vi afstemt forventninger samt talt om interesser og behov for hjælp.

Vi tilbyder en kommunikationsbog, som pårørende og personale udveksler oplysninger i. Desuden kan vi altid kontaktes pr. tlf. ved behov.

Vi tilbyder teknologi i form af Touch & Play storskærm og iPad.

Her finder du os

Du finder os på Æblegården i Viborg