I Aktivitet og Udvikling er vi af den holdning, at vi alle hver især kan noget, som vores kolleger kan drage nytte af, og at vi alle har et fælles ansvar for at løse opgaverne. Dermed synes vi, vi bedst kan sætte borgerne i fokus og have dette som udgangspunkt for vores arbejde.

Vore teams er derfor alle tværfagligt sammensatte, og vi er en skøn blanding af blandt andet social- og sundhedsuddannede, pædagoger og ergoterapeuter.

Vi sætter et godt arbejdsmiljø højt på vores dagsorden. Derfor går vi alle aktivt ind og løser de udfordringer, der måtte opstå. Det er ikke uden grund, at vi i 2014 vandt Viborg Kommunes pris for et godt arbejdsmiljø og sundhed på arbejdspladsen. Vi tager hånd om hinanden og vores fælles arbejdsmiljø.

Vores værdisæt

Vores kerneopgave er at samarbejde med borgeren omkring et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Det overordnede formål for Aktivitet og Udviklings er, at borgeren længst muligt bevarer evnen til at mestre sit eget liv.

Vi arbejder ud fra følgende værdier:

  • Nærvær
  • Samvær
  • Mestring

Sådan arbejder vi med:

Sundhedsfremme hos os er, når borgerne er sammen og fællesskabet mærkes både ved aktiviteter og arrangementer, og når alle byder ind med livets forskelligheder. Når godt humør er en del af hverdagen, når relationer vægtes højt og nye netværk ser dagens lys, når vi benytter naturen i haven og på ture ud i det blå, når borgerne tilegner sig ny viden og når kreativitet, musik og muligheder spirer og menneskesynet på borgerne er anerkendende og ressource fokuseret.

I et anerkendende miljø, i nærværet og samværet med andre mennesker styrkes trivslen og hverdagens udfordringer bliver lettere at håndtere for den enkelte.

Inden opstart i aktivitet, har vi en dialog med borgeren, hvor vi sammen finder frem til den eller de aktiviteter, som giver mening for den enkelte. Uanset om det gælder mad, have, motion eller andet, støtter vi borgeren i at skabe oplevelse af sammenhæng gennem meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed.

I Aktivitet og Udvikling arbejder vi ud fra, at rehabiliteringen har en fysisk, psykisk og social dimension for den enkelte borger.

Vi støtter og motiverer borgeren i at bevare ressourcer og i at mestre egen livssituation og hverdag. Vi arbejder for at fremme og bevare livskvaliteten og tager udgangspunkt i den enkeltes egen livssituation, mål og ønsker.

Inden borgeren starter i Aktivitet og Udvikling, har vi en samtale, hvor vi søger at afdække hvilke behov, ønsker og mål borgeren har, samt hvilke aktiviteter der vil være relevante for den enkelte.

Vi lægger stor vægt på at være netværksskabende og dermed arbejde på at forebygge social ensomhed.

KRAP er udviklet af psykologerne Peter Bilgrav og Lene Metner.

KRAP er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, som virker.
KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Pædagogik.

Omdrejningspunktet i KRAP er de menneskelige processer og udvikling af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme.

Krap bygger på en forståelse af, at mennesker har en medfødt parathed og lyst til udvikling. Mennesker er nysgerrige og parate til at tage de næste skridt, altså til at udvikle sig, når de mødes af udfordringer og krav, der ligger indenfor det næste udviklingsniveau.

Vores rolle som aktivitetsmedarbejdere er, at rette fokus mod at udvikle færdigheder, der kan kvalificere et menneskes handlinger og give trivsel og livskvalitet. Det gør vi bedst ved systematisk at fokusere på de allerede eksisterende ressourcer og kompetencer. Det vi fokuserer på er det, vi får mere af.

Yderligere oplysninger om KRAP kan fås på her.