Det er bedre at tale med dig, end at tage en pille.
– Borger

Brobyggerne forebygger ensomhed og fremmer trivsel

At føle sig ensom, er noget vi alle har oplevet, eller på et tidspunkt kommer til at opleve. Det er et af grundvilkårene i livet at stifte bekendtskab med ensomheden. Som alderen stiger, vil nogle vilkår hyppigere forekomme, som f.eks. tab af ægtefælle og funktionstab.

Ensomhed er en individuel følelse der kan variere. Det kan være en følelse af ikke at føle sig forstået, at mangle en fortrolig, ikke at passe ind blandt de mennesker man er iblandt, at savne nærvær og kontakt, eller at føle sig uønsket alene. Ensomhed er en følelse der kan være svær at sætte ord på, og tale med andre om.

Oplevelsen af ensomhed hænger ikke sammen med mængden af kontakt til andre. Det vil sige at et menneske godt kan have mange sociale kontakter, og deltage i mange tilbud, og samtidig føle sig ensom. Det er også vigtigt at vide, at man sagtens kan være meget alene uden at være ensom.

At opleve ensomhed kan påvirke livskvalitet, livsglæde, trivsel og den generelle sundhed. Det er derfor vigtigt at tage ensomheden alvorligt. Det kan kræve støtte at håndtere oplevelsen af ensomhed.

I Viborg kommune- Aktivitet og Udvikling, arbejder Brobyggerne med et særligt fokus på at nedbringe antallet af ældre som oplever ensomhed og isolation. Brobyggerne tilbyder at komme i hjemmet, og samarbejde med den enkelte, om at tage hånd om ensomheden, og gøre følelsen håndterbar. Indsatsen afhænger af den konkrete situation, og det menneske vi møder, når døren bliver åbnet.

Team Brobyggerne

Vi er et tværfagligt team bestående af en socialpædagog, en social og sundhedsassistent og en ergoterapeut. Vi har supplerende kompetencer indenfor neuropædagogik, relationer, kommunikation, demens og KRAP.

Vi har en stor kontaktflade til forskellige samarbejdspartnere, blandt andet hjemmeplejen, forebyggende medarbejdere, visitationen, demenskonsulenter, psykiatrisk team, kirkernes sociale arbejde, og andre frivillige organisationer. Vi arbejder løbende på samarbejdet på tværs i kommunen internt, på tværs af kommunegrænser og i civilsamfundet.

Hvad er ensomhed?

Man kan føle sig ensom både når man er alene og når man er sammen med andre.

I Brobygger teamet arbejder vi ud fra en forståelse af, at der er 3 hovedformer for ensomhed. Dette gør vi, fordi formen for ensomhed, der opleves, har stor betydning for hvilken indsats der giver mening.

De 3 hovedformer for ensomhed

  1. Følelsesmæssig ensomhed, også kaldet emotionel ensomhed
    Denne ensomhedsfølelse kan opstå i forbindelse med tab af noget eller nogen som har værdi, og som opleves meningsgivende. Der kan opstå en følelse af uretfærdighed, i forbindelse med tabet. Følelsen af at indgå i et ”vi”, erstattes med et ”jeg”. For nogen vil det opleves som om en del af selvet er mistet, og man står tilbage uden at føle sig hel. Følelsen kan bl.a. opstå i forbindelse med dødsfald i den nærmeste familie, eller nedsat funktionsniveau.
  2. Tankemæssig ensomhed, også kaldet eksistentiel ensomhed
    Denne ensomhedsfølelse relaterer sig til tanken om vores grundlæggende eksistensvilkår. Tanker om liv, død, og meningen med livet. Man tænker tilbage på det liv man har levet, og de valg man har truffet. Det kan være svært at sætte ord på, og snakke om disse tanker. Tanker kan indtræffe, bl.a. når døden nærmer, eller i forbindelse med alvorlig sygdom.

  3. Social ensomhed, også kaldet relationel ensomhed
    Denne ensomhedsfølelse opstår ved fravær af nære sociale relationer, eller fravær af at indgå i et meningsfuldt fællesskab. Man kan være selvvalgt alene, uden at være ensom. Har man været uden for fællesskabet, pga. f.eks. tab af en nærtstående, kan det være svært at komme tilbage.

Det er vigtigt at være bevidst om, hvilke(n) form for ensomhed der opleves, for bedst muligt at kunne støtte den enkelte, og for at kunne tilrettelægge en indsats der giver mening. Der kan være tale om flere former samtidigt.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at socialt samvær og netværksskabende aktiviteter ikke løser enhver form for ensomhed. I værste fald kan det have en forstærkende virkning.

(Inspireret af: Om at møde ældre ensomme. Elene Fleischer og Gert Jessen).

Ensomhed kan have store konsekvenser for den enkelte

Ensomhed påvirker livskvalitet, livsglæde, trivsel og den generelle sundhed. Herudover, kan oplevelsen af ensomhed påvirke områder som hukommelse, initiativ, energi og selvværd.

Ensomhed kan resultere i passivitet og isolation, og det kan være en langvarig proces at håndtere dette. Det kan kræve hjælp at overvinde isolationen, og finde en anden måde at mestre ensomheden på.

Pårørende og fagpersoner

Spørg ind, lyt og vær til stede, også i stilheden. Hav tålmodighed og anerkend oplevelsen.

Du oplever selv ensomheden

Del dine tanker med dem, som kommer i dit hjem. Det kan hjælpe at sætte ord på din oplevelse.

Værd at vide

Der er stor forskel på om ensomheden er følelsesmæssig, tankemæssig eller social.

Vi kan ikke forvente at fjerne den følelsesmæssige ensomhed, men det kan være lindrende at sætte ord på den, og dele den med en fortrolig. Det kræver tid at hele, der skal være rum til at være i savnet. Det hjælper at blive mødt med forståelse, uden der stilles krav. Den emotionelle ensomhed kan forstærkes i samværet med andre.

Tankemæssig ensomhed, hvor tanker om mening, liv og død kan fylde meget, kan være svært at tale om. Der kan være stor forskel på om et menneske føler behov for at være alene med disse tanker eller dele dem. Skal der sættes ord på, er det nemmest når der opleves en respektfuld samhørighed til den man deler sine tanker med. Skal du snakke med et menneske som oplever tankemæssig ensomhed, vil det hjælpe at du selv reflekterer over disse emner.

Social ensomhed er fraværet af meningsfulde relationer i tilstrækkelig grad. Det er ikke nok at blive hjulpet over i et samværstilbud, det er nødvendigt at det er et tilbud som giver mening for den enkelte. Det kan tage tid at finde det rigtige tilbud, eller omlægge hverdagen til en meningsfuld struktur. Har man oplevet tankemæssig eller følelsesmæssig ensomhed, og været uden for fællesskabet i en rum tid, kan det være nødvendigt at oparbejde evnen til igen at indgå i et ligeværdigt forhold. Det kan tage tid at blive komfortable med at holde en samtale kørende.

Uanset hvilken ensomhed der er tale om, er det vigtigt med en relation hvor der er tryghed, respekt, tålmodighed, forståelse og nærvær.Taler du med et menneske som oplever ensomhed, så vær varsom med at komme med løsningsforslag, og koncentrer dig i stedet om at forstå hvordan vedkommende har det- lyt til den virkelighed de er i.

Du er meget velkommen til at ringe til Ensomhedstelefonen på tlf. 87 87 65 60.

Brobyggerne besøger hjemmeboende borgere fra 67 år, som modtager hjemmepleje. Modtager borgeren ikke hjemmepleje, vil det være muligt at få hjælp fra de forebyggende medarbejdere på Sundhedscentret.

Læs mere om det gode samarbejde med de forebyggende medarbejdere her.

Vores erfaring er, at vi når ud til en gruppe borgere, som ikke på eget initiativ kan ændre deres livssituation.

- Det er bedre at tale med dig, end at tage en pille - borger

- Det betyder noget at blive mødt menneske til menneske, og ikke som et nummer i et system - borger

Vi møder borgere, som søger den nære relation. Det er følelsen af at blive set, hørt og anerkendt, der i høj grad betyder noget for den enkelte. Mennesker har et stort behov for at sætte ord på deres frustrationer og bekymringer og for at kunne dele deres tanker. Brobyggerne lægger stor vægt på at lytte og vi tager ensomheden alvorligt - det har stor betydning for den enkelte og kan sætte gang i en positiv proces.

Hvad arbejder brobyggerteamet med?

Brobygger teamet arbejder med at etablere relationer, finde motivation, skabe fortrolighed, invitere, tilbyde følgeskab og hjælp til at finde sig til rette. Derved kan vi støtte og fastholde den enkelte i at ændre sin livssituation og således forebygge, lindre eller bryde ensomhed og isolation.

Det kan være trygt at sige “nej tak”, hvis man oplever usikkerhed, har mistet modet eller ikke føler man har noget at bidrage med. Det tager tid at blive klar til en forandring, det kræver små skridt, rummelighed og forståelse.

Vi ser, at for mange af borgerne bliver nærværet, relationen og samværet med medarbejderen fra Brobyggerne, med tiden det springbræt, der giver mod og overskud til at opsøge flere relationer.

Desuden har vi fokus på at skabe opmærksomhed omkring ensomhed, gennem oplysningsarbejde. Vi håber det kan bidrage til aftabuisering af ensomhed.

 

Kender du ensomheden

En kort animationsfilm med speak af Ghita Nørby

Her finder du os

Du finder os på Hærvejens Dagcenter i Viborg